Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

Informuję Mieszkańców Sołectw: Budy Mszczonowskie, Kuranów, Zboiska oraz wszystkie zainteresowane strony, że w dniu 10 marca br. o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 6 – odbędzie się spotkanie informacyjne z inwestorem „Kompleksowe Systemy Ekologiczne Sp. z o.o.” dotyczące planowanej inwestycji pn. „Budowa Zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poprzez hydro-separację zmieszanego strumienia odpadów i biodegradację odpadów organicznych w miejscowości Mszczonów”.

Wójt Gminy Urszula Ciężka

Reklamy


Dodaj komentarz

Zawiadomienie o zebraniu

Sołtys i Rada Sołecka wsi Tartak Brzózki niniejszym zapraszają Państwa do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się dnia 27.02.2015 r. (piątek) w GCK „POWOZOWNIA”, Radziejowice, ul. Sienkiewicza 6.

I termin zebrania: godz. 19.00 – przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa
II termin zebrania: godz. 19.15 – bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu


Dodaj komentarz

Wyniki ankiety c.d.

Sprawy związane z drogami i oświetleniem nie były jedynymi jakie Państwo poruszyliście w ankiecie sołeckiej. Wiele osób dostrzega problem śmieci na opuszczonych działkach oraz w lesie – głównie w rejonie ulic Polnej i Leśnej. Zgłaszaliście Państwo również temat spalania odpadów w piecach, potrzebę montażu koszy na śmieci na terenie wsi i uregulowania kwestii wywozu śmieci z działek letniskowych. Ze spraw porządkowych pojawiał się jeszcze wątek wałęsających się psów i ich nieodpowiedzialnych właścicieli, a także zaniedbanych działek i posesji oraz terenów przed nimi.
Sporo miejsca w ankietach zajęły zagadnienia związane z czasem wolnym i rekreacją, takie jak: budowa ścieżki rowerowej Tartak Brzózki – Korytów, rewitalizacja terenu wokół Hamerni, sezonowe wykorzystanie walorów zalewu (kąpielisko/lodowisko). Duża część z Państwa widzi potrzebę zorganizowania miejsca spotkań, zabaw i integracji – placu sołeckiego. Dostrzegany jest też brak w najbliższej okolicy boiska, wolnostojących urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz placu zabaw dla najmłodszych.
Te i pozostałe sprawy omówimy wspólnie na najbliższym zebraniu sołeckim, na które serdecznie Państwa zapraszamy.


Dodaj komentarz

Wyniki ankiety

Wśród wielu tematów, jakie zostały poruszone w ankiecie sołeckiej, dużą część stanowią problemy związane z drogami oraz oświetleniem ulicznym. Poniżej znajduje się wykaz większości ze zgłoszonych przez Państwa spraw:

• ul. Wiejska – udrożnienie rowów, odpływów i studzienek; oczyszczenie chodników z narastających chwastów i naprawa uszkodzonych odcinków; budowa chodnika od przystanku Hamernia do ul. Śródleśnej; poprawa bezpieczeństwa poprzez zmianę bądź uzupełnienie oznakowania; wykonanie platformy do wysiadania na przystanku Hamernia w stronę Radziejowic i ustawienie wiaty na przystanku w Tartaku
• ul. Polna – naprawa drogi poprzez utwardzenie, wykonanie oświetlenia od strony ulicy Letniskowej
• ul. Kręta – wypełnienie licznych dołów w nawierzchni oraz wykonanie oświetlenia; naprawa uszkodzonej bariery i fundamentu mostka
• ul. Piaskowa – wykonanie nawierzchni, oświetlenia oraz wodociągu do końca ulicy
• ul. Klonowa, ul. Letnia, ul. Piękna – wykonanie oświetlenia ulic i wodociągu
• ul. Krótka – naprawa zepsutych latarni
• ul. Magnoliowa – utwardzenie drogi
• ul. Śródleśna – ustawienie latarni na wjeździe
• ul. Letniskowa – naprawa nawierzchni
• ul. Przy Stawach – wypełnienie dołów w nawierzchni
• ul. Górna, ul. Szeroka – dokończenie utwardzenia dróg; naprawa latarni
• ul. Zaciszna – przedłużenie wodociągu
• ul. Mszczonowska – wycinka drzew w skrajni

Informacje na temat powyższych zagadnień zostały przekazane do wiadomości właściwego Referatu w Urzędzie Gminy oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie.


Dodaj komentarz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Żyrardowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Płatności Bezpośrednich 2015-2020 oraz zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Radziejowice, dnia 19.02.2015 r., o godz. 10.00.