Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

Informuję Mieszkańców Sołectw: Budy Mszczonowskie, Kuranów, Zboiska oraz wszystkie zainteresowane strony, że w dniu 10 marca br. o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 6 – odbędzie się spotkanie informacyjne z inwestorem „Kompleksowe Systemy Ekologiczne Sp. z o.o.” dotyczące planowanej inwestycji pn. „Budowa Zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poprzez hydro-separację zmieszanego strumienia odpadów i biodegradację odpadów organicznych w miejscowości Mszczonów”.

Wójt Gminy Urszula Ciężka

Reklamy


Dodaj komentarz

Uwaga na oszustów!

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie informacjami o nieuczciwych firmach, które wymuszają przepisanie umów o dostawę energii elektrycznej oraz oszustów podających fałszywe dane do regulowania należności za pobór prądu, zwracamy Państwa uwagę na tego typu przypadki. Poniżej zamieszczamy link do pisma przesłango przez PGE.

fałszywe pisma PGE


Dodaj komentarz

Zawiadomienie o zebraniu

Sołtys i Rada Sołecka wsi Tartak Brzózki niniejszym zapraszają Państwa do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się dnia 27.02.2015 r. (piątek) w GCK „POWOZOWNIA”, Radziejowice, ul. Sienkiewicza 6.

I termin zebrania: godz. 19.00 – przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa
II termin zebrania: godz. 19.15 – bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu


Dodaj komentarz

Wyniki ankiety c.d.

Sprawy związane z drogami i oświetleniem nie były jedynymi jakie Państwo poruszyliście w ankiecie sołeckiej. Wiele osób dostrzega problem śmieci na opuszczonych działkach oraz w lesie – głównie w rejonie ulic Polnej i Leśnej. Zgłaszaliście Państwo również temat spalania odpadów w piecach, potrzebę montażu koszy na śmieci na terenie wsi i uregulowania kwestii wywozu śmieci z działek letniskowych. Ze spraw porządkowych pojawiał się jeszcze wątek wałęsających się psów i ich nieodpowiedzialnych właścicieli, a także zaniedbanych działek i posesji oraz terenów przed nimi.
Sporo miejsca w ankietach zajęły zagadnienia związane z czasem wolnym i rekreacją, takie jak: budowa ścieżki rowerowej Tartak Brzózki – Korytów, rewitalizacja terenu wokół Hamerni, sezonowe wykorzystanie walorów zalewu (kąpielisko/lodowisko). Duża część z Państwa widzi potrzebę zorganizowania miejsca spotkań, zabaw i integracji – placu sołeckiego. Dostrzegany jest też brak w najbliższej okolicy boiska, wolnostojących urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz placu zabaw dla najmłodszych.
Te i pozostałe sprawy omówimy wspólnie na najbliższym zebraniu sołeckim, na które serdecznie Państwa zapraszamy.


Dodaj komentarz

Wyniki ankiety

Wśród wielu tematów, jakie zostały poruszone w ankiecie sołeckiej, dużą część stanowią problemy związane z drogami oraz oświetleniem ulicznym. Poniżej znajduje się wykaz większości ze zgłoszonych przez Państwa spraw:

• ul. Wiejska – udrożnienie rowów, odpływów i studzienek; oczyszczenie chodników z narastających chwastów i naprawa uszkodzonych odcinków; budowa chodnika od przystanku Hamernia do ul. Śródleśnej; poprawa bezpieczeństwa poprzez zmianę bądź uzupełnienie oznakowania; wykonanie platformy do wysiadania na przystanku Hamernia w stronę Radziejowic i ustawienie wiaty na przystanku w Tartaku
• ul. Polna – naprawa drogi poprzez utwardzenie, wykonanie oświetlenia od strony ulicy Letniskowej
• ul. Kręta – wypełnienie licznych dołów w nawierzchni oraz wykonanie oświetlenia; naprawa uszkodzonej bariery i fundamentu mostka
• ul. Piaskowa – wykonanie nawierzchni, oświetlenia oraz wodociągu do końca ulicy
• ul. Klonowa, ul. Letnia, ul. Piękna – wykonanie oświetlenia ulic i wodociągu
• ul. Krótka – naprawa zepsutych latarni
• ul. Magnoliowa – utwardzenie drogi
• ul. Śródleśna – ustawienie latarni na wjeździe
• ul. Letniskowa – naprawa nawierzchni
• ul. Przy Stawach – wypełnienie dołów w nawierzchni
• ul. Górna, ul. Szeroka – dokończenie utwardzenia dróg; naprawa latarni
• ul. Zaciszna – przedłużenie wodociągu
• ul. Mszczonowska – wycinka drzew w skrajni

Informacje na temat powyższych zagadnień zostały przekazane do wiadomości właściwego Referatu w Urzędzie Gminy oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie.


Dodaj komentarz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Żyrardowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Płatności Bezpośrednich 2015-2020 oraz zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Radziejowice, dnia 19.02.2015 r., o godz. 10.00.