Dodaj komentarz

Fundusz sołecki 2018

Kwota przypadająca dla naszego sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 to: 29.000,54 zł.
Czasu jest jeszcze sporo, ale już prosimy o zastanawianie się na jaki cel, bądź cele, chcielibyście Państwo spożytkować te środki?  Ostateczny termin przekazania przez sołtysa wójtowi wniosku o przeznaczeniu funduszu sołeckiego mija 30 września br. Decyzję podejmiemy na zebraniu wiejskim, które planowane jest w połowie września.
O szczegółach będziemy jeszcze informować.

Reklamy


1 komentarz

Program Ochrony Środowiska dla gminy Radziejowice 2017-2020

Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska  dla gminy Radziejowice  na lata 2017-2020  z perspektywą na lata 2021-2024.

http://radziejowice.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/116163/ogloszenie__program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_radziejowice__n


Dodaj komentarz

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) – Gminy prowadzą ewidencję:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy mieszkańców Gminy Radziejowice  do wypełnienia „Ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziejowice – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych”. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ankietę można pobrać z poniższego linku:

http://bip-files.idcom-web.pl/sites/47046/cms/szablony/10503/pliki/ankieta_ewidencja_zbiornikow.pdf

lub w Urzędzie Gminy.

Następnie, wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2017r. w Urzędzie Gminy Radziejowice, u sołtysa swojego sołectwa lub wysłać skan na adres e-mail: urzad@radziejowice.pl