STATUT

UCHWAŁA NR XVIII/130/2012
RADY GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tartak Brzózki
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
z 2001r.,poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Tartak Brzózki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc załącznik nr 23 do uchwały nr XXX/160/2000 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia
28.12.2000r. w sprawie uchwalenia statutów w gminie Radziejowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Radziejowice
Urszula Ciężka

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/130/2012
Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012 r.

STATUT SOŁECTWA TARTAK BRZÓZKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Jednostką pomocniczą Gminy Radziejowice jest Sołectwo Tartak Brzózki.
2. Sołectwo Tartak Brzózki swym zasięgiem obejmuje terytorium miejscowości Tartak Brzózki.
§ 2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Tartak Brzózki działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
b) uchwały Nr XV/87/2004 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11.02.2004r. w sprawie Statutu Gminy
Radziejowice;
c) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania

§ 3. 1. Organami Sołectwa są:
a) Zebranie wiejskie- jako organ uchwałodawczy; b) Sołtys- jako organ wykonawczy.
2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest organem opiniodawczo- doradczym Sołtysa.
3. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład komisje, określając zakres działania.
4. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§ 4. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1. Przedkładanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa;
2. Kierowanie za pośrednictwem radnych wniosków do Rady Gminy;
3. Występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o rozpatrzenie spraw przekraczających możliwości
mieszkańców;
4. Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
5. Powoływanie w razie potrzeby specjalistycznych organów i określenie ich zadań.
§ 5. Do kompetencji Sołtysa należy:
1. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę życia mieszkańców sołectwa;
2. Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
3. Wykonywanie uchwał Rady Gminy i zebrania wiejskiego;
4. Inkaso zobowiązań pieniężnych, chyba, że rada postanowi inaczej.
5. Składanie co najmniej raz w roku Radzie Gminy sprawozdania ze swojej działalności;
6. Dostarczanie zawiadomień i pism urzędowych mieszkańcom sołectwa;
7. Udział w zebraniach i naradach organizowanych przez organy Gminy;
8. Gospodarowanie mieniem komunalnym powierzonym sołectwu;
9. Zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej.
§ 6. Zadania Rady Sołeckiej:
1. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego i organów Gminy;
2. Opracowanie i przedkładanie dla zebrania wiejskiego projektów programów pracy;
3. Wspieranie sołtysa w wykonywaniu obowiązków;
4. Przygotowywanie zebrań wiejskich oraz sporządzanie projektów uchwał tych zebrań. § 7. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do
rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub Sołtysa. § 8. 1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy.
2. Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa Wójt zaprasza sołtysów do udziału w tym posiedzeniu.
3. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym, jak również może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.
§ 9. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 3 osób.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter
opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

Rozdział 3.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 10. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 11. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys lub inny wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej:
1. Z własnej inicjatywy;
2. Na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu; 3. Na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 12. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty
w sołectwie.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć się
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy obradom a w przypadku jego nieobecności wyznaczony
przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady Sołeckiej.
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.
5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku
powstania trudności winien on zwrócić się do przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy.
§ 14. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem.
§ 15. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
2. Protokoły z zebrania wiejskiego oraz uchwały podpisuje Sołtys lub przewodniczący zebrania.
3. Sołtys ogłasza uchwały Zebrania przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń lub w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie.

§ 16. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje
Wójt Gminy. W tym celu w drodze Zarządzenia określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza pracownika Urzędu Gminy obsługującego to zebranie.
2. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 17. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest
osobista obecność, co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, nowy termin może być wyznaczony tego samego dnia, po upływie co najmniej 30 minut od upływu pierwszego terminu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, odbywa się po uprzednim podpisaniu listy
obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 18. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
a) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
b) Przeprowadzenie głosowania;

c) Ustalenie wyników wyborów;
d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 19. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 20. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 21. Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 22. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanej funkcji następuje w głosowaniu tajnym większością głosów. Przed głosowaniem należy wysłuchać zainteresowanych.
3. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił
się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.
4. W przypadku odwołania Sołtysa jak i poszczególnych członków Rady Sołeckiej oraz w przypadku złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Wójt niezwłocznie zwołuje zebranie wiejskie w celu powołania nowego Sołtysa, lub przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej które winno się odbyć w przeciągu 14 dni.
5. Kadencja sołtysa jak i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem kadencji członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach samorządowych na podstawie § 16 i 17 niniejszego statutu.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 23. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu i prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy przy pomocy Urzędu Gminy.
2. Gospodarka finansowa sołectwa winna być prowadzona w ramach środków pieniężnych przyznanych
corocznie w uchwale budżetowej.
3. Podstawą ustalenia w budżecie rocznym wielkości środków przypadających na poszczególne sołectwa jest kwota przyznana corocznie w uchwale budżetowej. Kwota ta jest dzielona pomiędzy sołectwa .
4. Poza środkami finansowymi, przyznanymi corocznie przez Radę Gminy, sołectwa dysponują dochodami z mienia, które Rada Gminy przekazała im w zarząd oraz z dobrowolnych wpłat dokonywanych na ich rzecz przez osoby fizyczne i prawne.
5. Dochody uzyskane ze składników mienia komunalnego przekazanego sołectwom do zarządzania i korzystania winny być z góry przewidziane w planie dochodów budżetu gminy i o te środki należy zwiększyć plan wydatków danego sołectwa.
6. Wydatkowanie ustalonych w budżecie gminy środków finansowych przez sołectwo winno być zgodne
z rocznym planem rzeczowo – finansowym sołectwa. Plan rzeczowo – finansowy sołectwa winien uwzględniać podział wydatków wg paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
7. Uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi, ujętymi w budżecie rocznym sołectwa posiada sołtys w uzgodnieniu z Radą sołecką.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością Sołectwa.

§ 24. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są:
1. Rada Gminy;
2. Komisja Rewizyjna Rady Gminy;
3. Wójt Gminy, a w sprawach finansowych Skarbnik Gminy.
§ 25. Organy nadzoru mają prawo żądać niezbędnych informacji, sprawozdań, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, przeprowadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego organów.
§ 26. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Wójt Gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 27. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy na wniosek zebrania wiejskiego bądź z własnej inicjatywy po
konsultacji z mieszkańcami Sołectwa w trybie i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziejowice

Urszula Ciężka

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s