Rewitalizacja

Dodaj komentarz

0001-5

Reklamy


Dodaj komentarz

Rewitalizacja

REWITALIZACJA

Informacja dot. wysokości stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

 

Celem procesu Rewitalizacji jest polepszenie warunków życia mieszkańców, zwiększenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje, a nie obciążanie mieszkańców dodatkowymi kosztami.

Rada Gminy uchwala wysokość stawek podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym na podstawie zapisów zawartych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2017.

Jedną z nowych pozycji wprowadzonych do ww. obwieszczenia, jest podatek od „Gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego”, dla którego maksymalna górna granica wynosi 2,98 zł od m2 powierzchni.

 

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie wysokości stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji obowiązującej na terenie gminy. Wysokość stawki ustala corocznie Rada Gminy (tak jak pozostałych podatków) i ma prawo zastosować stawkę równą stawce „za pozostałe grunty”.

 

Stawka ta dotyczy:

– wyłącznie gruntów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową – NIE DOTYCZY GRUNTÓW ROLNYCH,

– ewentualne ZASTOSOWANIE TEJ STAWKI MOŻE NASTĄPIĆ NAJWCZEŚNIEJ PO 4 ROKU od wejścia w życie dokumentów związanych z Rewitalizacją wybranych obszarów Gminy Radziejowice lub po 4 latach od przekształceń gruntów rolnych wynikających ze zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dot. nieruchomości położonych na wyznaczonym wcześniej obszarze rewitalizacji).

 

Wysokość stawki podatku dla obszaru objętego rewitalizacją pozostała na poziomie stawki ustawowej, ponieważ nie będzie miała zastosowania w 2017 r. w Gminie Radziejowice.

informacja-dot-podatku-rewitalizacja